2 187 842 PLN Majątek CDM sp. z o.o. w upadłości (prawo użytkowania wieczystego i inne)

Data publikacji: 17/03/2020
Data modyfikacji: 24/07/2020
  • Miejsce: lubelskie, Polska

Syndyk wyłoni oferenta na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości CDM sp. z o.o. w upadłości

1. Syndyk masy upadłości CDM sp. z o.o. w upadłości ogłasza konkurs ofert na nabycie w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty niżej wymienionych składników masy upadłości

a. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/1, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159f, o łącznej powierzchni 0,7718 ha, w obrębie 52 Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW LU1I/00147356/0 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych – oszacowane na kwotę 2.664.729,00 zł
b. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/21, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159g, o łącznej powierzchni 0,2364 ha, w obrębie 52 Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW LU1I/00186280/1 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych – oszacowane na kwotę 303.159,00 zł
c. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 148/3, położonej w Lublinie przy ul. Łąkowej 15, o łącznej powierzchni 0,1424 ha, w obrębie 52 Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW LU1I/00126793/2 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych – oszacowane na kwotę 520.909,00 zł
d. prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku 1 – oszacowane na kwotę 181.883,00zł
e. udziały w spółce wskazane w załączniku 2 – oszacowane na kwotę 0,00 zł
f. należności wskazane w załączniku 3 – oszacowane na kwotę 0,00zł

2. Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

3. Określa się cenę wywoławczą dla wymienionych w punkcie pierwszym składników masy upadłości na kwotę 2.187.842,79 zł netto (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 79/100). Jest to piąta próba publicznego wyłonienia nabywcy.

4. Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 25.08.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA - NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka koniecznie z podaniem sygnatury akt „IX GUp 46/19” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup CDM Sp. z o.o. w upadłości”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

6. Oferta musi zawierać oferowaną cenę w kwocie netto (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

7. W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

8. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości CDM Sp. z o.o. w upadłości, na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

9. Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 14 1090 2688 0000 0001 3605 8285 (Santander) wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Odbiorcą przelewu jest: CDM sp. z o.o. w upadłości ul. Tęczowa 159C, 20-517 Lublin
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi w pkt 12,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt 12.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

10. Termin wizji lokalnej do ustalenia z pracownikiem biura syndyka: Aleksander Dobień tel. 603-327-052 (e-mail dobien@nadzorcy.pl)

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka; Dopuszcza się zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w wyżej wymienionym terminie, wówczas płatność musi nastąpić przed zawarciem umowy przyrzeczonej. Trzymiesięczny termin na zawarcie umowy liczony będzie od dnia powiadomienia wygrywającego oferenta o wybraniu jego oferty lub od uzyskania przez syndyka postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie zgody na sprzedaż w zależności, które z tych zdarzeń nastąpią później.

13. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

14. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

15. Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

16. Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn. Wówczas syndyk dokonuje zwrotu wadium wszystkim oferentom.

17. Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;

19. Opis i oszacowanie wartości rynkowej składnika wchodzącego w skład masy upadłości CDM sp. z o.o. w upadłości dostępny jest w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik oraz w biurze syndyka a także do pobrania z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

20. Na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia syndyk nie uzyskał jeszcze zgody sędziego-komisarza na sprzedaż w tryby z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 2.187.842,79zł. W przypadku braku uzyskania w/w zgody w terminie do dnia 10.09.2020r. konkurs zostanie odwołany nawet jeśli wcześniej syndyk dokona wyboru oferenta. Wówczas wpłacone wadium podlega zwrotowi.

21. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania licytacji. W licytacji wezmą udział przybyli oferenci.

22. Wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji udziela Pan Aleksander Dobień pod nr tel. 603 327 052 lub syndyk Paweł Choina pod nr tel. 500-700-763


Telefon: 603327052

Podziel się

Ważna informacja

  • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
  • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
  • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"