11 670 PLN Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice

Data publikacji: 07/03/2020
Data modyfikacji: 14/07/2020
 • Miejsce: łódzkie, Polska

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe

Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 11.670,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż nieruchomości. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, będzie podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość rolna działka nr 8 położona w miejscowości Mokra Prawa, obręb 9, gmina Skierniewice, powiat skierniewicki w województwie łódzkim. Powierzchnia 5.849m2


Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW LD1H/19352/7.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.


Biegła Sądowa Pani Beata Flaherty dokonała wyceny prawa własności nieruchomości na kwotę 15.560,00zł.

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 38 1090 2688 0000 0001 3421 4368. Odbiorcą przelewu jest Paweł Choina syndyk masy upadłości, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:
- zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
- zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
- zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową Beatę Flaherty z dnia 15 listopada 2019r.,

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 04.09.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 09.09.2020 roku o godzinie 15.00

W przypadku wpłynięcia dwóch ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania ustnej, mailowej lub telefonicznej licytacji z ceną wywoławczą w wysokości najwyższej złożonej oferty.

Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (XIV GUp 230/19) lub do pobrania z niniejszego ogłoszenia.


Telefon: 500700763

Podziel się

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia

 • Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 768 000 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...

 • Działka budowlana w mieście. Skierniewice
  Działka budowlana w mieście. Skierniewice
  Real estate - (łódzkie) - 10/02/2020 129 260 PLN

  UWAGA – dotyczy czterech konkursów ofert na zakup nieruchomości. W związku z faktem, że Poczta Polska S.A. (filia urzędu pocztowego nr 1 w Świdniku, która doręcza do biura syndyka przesyłki w tym oferty w przedmiotowych konkursach ofert) w dniach 26....

 • Niezabudowana działka - Sierakowice Lewe o pow. 1900m2.
  Niezabudowana działka - Sierakowice Lewe o pow. 1900m2.
  Real estate - (łódzkie) - 10/02/2020 87 360 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w miejscowości Sierakowice Lewe, gm. S...