62 100 PLN Mieszkanie w Warszawie udział 1/2

Data publikacji: 02/03/2020
Data modyfikacji: 29/04/2020
 • Miejsce: mazowiecke, Polska

Syndyk masy upadłości Marcina Owczarczyka sprzeda udział wynoszący ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Jana Husa 18/503, 03-153 Warszawa.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW WA3M/283953/0

Sprzedaż następuje według przepisów ustawy Prawo Upadłościowe przy uwzględnieniu poniższych warunków.

1. Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 62.100,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż udziału w tej kwocie. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, będzie podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

2. Przystępujący do konkursu ofert winien wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości, tj. 07 1090 268 8 0000 00 01 3362 4487. Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk masy upadłości Marcina Owczarczyka, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

3. Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium.

4. Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

5. Złożenie oferty oznacza, że oferent:
- zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
- zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
- zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową przy SO w Lublinie Danutę Jaroć z dnia 03.08.2018r.,

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na chwilę przed zawarciem umowy sprzedaży. W niniejszym przypadku nie ma możliwości zaliczenia całości lub części wierzytelności na cenę nabycia (brak możliwości potrącenia).

8. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

9. Syndyk ma prawo odwołać sprzedaż na każdym jej etapie.

10. Oferty należy składać korespondencyjnie do dnia 21 maja 2020 roku na adres:
Biuro Syndyka Paweł Choina
ul. Struga 19
21-040 Świdnik
Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub data jej awizowana przez Pocztę Polską S.A.

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2020r. w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik o godzinie 13.00.

12.W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełniających wymogi formalne syndyk zarządzi licytację, w której wezmą udział oferenci, którzy przybyli na publiczne otwarcie a także ci, którzy do oferty załączyli nr telefonu. W przypadku braku obecności jednego z oferentów syndyk przez okres 15 minut będzie podejmował próby kontaktu telefonicznego w celu przeprowadzenia licytacji. W przypadku zarządzenia licytacji ceną wywoławczą będzie najwyższa zaoferowana kwota w ofertach pisemnych o których mowa w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia. Minimalna cena postąpienia wynosi 1.000,00 złotych.

13. Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (GUp 85/18). Operat jest także do wglądu w biurze syndyka lub do pobrania w wersji elektronicznej z linku dołączonego do tego ogłoszenia.


Telefon: 500700763

Podziel się

Załączone pliki

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia

 • Dom w Sulejówku
  Dom w Sulejówku
  Real estate - (mazowiecke) - 16/01/2020 424 483 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż. Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 424.483,20 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta os...

 • Siedlisko (powiat wołomiński)
  Siedlisko (powiat wołomiński)
  Real estate - (mazowiecke) - 15/01/2020 35 000 PLN

  Syndyk wraz z właścicielem drugiego udziału łącznie sprzedadzą dwa udziały wynoszące po 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w woj. mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Jadów, obrębie Myszadła, dz. ew. nr 147/1 o ...

 • Wynajmę mieszkanie ul. Sarmacka, Warszawa
  Wynajmę mieszkanie ul. Sarmacka, Warszawa
  Real estate - (mazowiecke) - 21/06/2019 10 000 PLN

  Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny wraz z 4 miejscami parkingowymi na prestiżowym osiedlu w centrum warszawskiego Wilanowa. Lokal składa się z: - wyposażonej kuchni - 4 pokoi - salonu - 2 łazienek - pralni - balkonu - hallu Mieszkanie jest częśc...