424 483 PLN Dom w Sulejówku

Data publikacji: 16/01/2020
Data modyfikacji: 14/07/2020
 • Miejsce: mazowiecke, Polska

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż.

Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 424.483,20 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 20/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż nieruchomości. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, może być podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 52/3, obręb 25 położona w Sulejówku przy ul. Kraszewskiego 47, w województwie mazowieckim.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/67923/8.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi budynek, z którego ze względu na jego architekturę można według wyboru albo wyodrębnić dwa lokale mieszkalne lub dokonać podziału geodezyjnego na dwie odrębne nieruchomości.

Biegła Sądowa przy SO w Lublinie Pani Danuta Jaroć dokonała wyceny nieruchomości:
1. Wg. aktualnego stanu nieruchomości na kwotę 707.472,00 złotych
2. Jako sumę wartości nieruchomości wyodrębnionych geodezyjnie na kwotę 832.906,00 złotych
3. Jako wartość nieruchomości z dwoma wyodrębnionymi lokalami na kwotę 791.261,00 złotych

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z pracownikiem biura syndyka pod numerem telefonu 603-327-052 lub pod adresem email dobien@nadzorcy.pl

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 94 1090 2688 0000 0001 4241 5583.

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące np. PESEL, KRS, NIP) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:
- zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
- zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
- zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową przy SO w Lublinie Danutę Jaroć z dnia 16.10.2019r.,

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
UWAGA nowy adres biura
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 04.09.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 09.09.2020 roku o godzinie 12.00

W przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania ustnej (w tym telefonicznej) licytacji z ceną wywoławczą w wysokości najwyższej złożonej oferty. W licytacji wezmą udział oferenci przybyli na publiczne otwarcie ofert oraz ci oferenci, którzy w swych ofertach wskazali nr telefonu komórkowego.

Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (GUp 54/19 "of") a także w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku oraz w wersji elektronicznej do pobrania z ze strony www.nadzorcy.pl
http://pub.chomaxengineering.home.pl/pub/63%20Edyta%20Orzechowska/dz.%2052_3.pdfTelefon: 603327052

Podziel się

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia

 • Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Real estate - (lubelskie) - 02/04/2020 20 864 PLN

  WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI 1. Syndyk masy upadłości Norberta Mendyka sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty - udział w wysokości 1/20 części we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w woj. świ...

 • Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 11 670 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...

 • Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 768 000 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...