6 800 000 PLN Sprzedam halę magazynowo-produkcyjną wraz z budynkiem biurowym

Data publikacji: 03/12/2019
Data modyfikacji: 15/06/2020
 • Miejsce: lubelskie, Polska

WARUNKI PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA ZPS
ESCOTT S.A. w upadłości siedzibą w Chełmie

Syndyk masy upadłości ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie:

1. Ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, na podstawie opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Danutę Jaroć (uprawnienia nr 35930);

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:
a) prawo użytkowania wieczystego gruntów działek o numerach ewidencyjnych: 49/38, 49/49, 49/51, 49/53 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7 położonych w obrębie 25 , wraz z prawem własności posadowionych na ich terenie nieruchomościami,
b) udział w prawie do użytkowania wieczystego w wysokości 42/100 w nieruchomości w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 49/67 i 49/68 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7,
c) obowiązujące umowy najmu nieruchomości i ruchomości (stan na dzień 17.01.2020r. – załącznik 2),
d) prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku 3.

3. Na podstawie art. 55² kodeksu cywilnego wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
b) dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzona w toku postępowania upadłościowego;

4. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

5. Określa się cenę wywoławczą dla przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na kwotę nie niższą niż 6 800 000,00 zł netto (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy 00/100) złotych netto. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny lub o podatek PCC w przypadku kiedy będzie on należny;

6. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie umieszczone trzykrotnie w lokalnym wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz dwukrotnie w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta Prawna”, a także w serwisie internetowym, ponadto Syndyk może podjąć inne działania mające na celu jak najszerszą publikację oferty o sprzedaży.

7. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 roku godz. 15:30 w gmachu Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, (biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych) ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (decyduje data wpływu do Sądu);

8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA - NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w Kancelarii koniecznie z podaniem sygnatury akt „IX GUp 45/17” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie”;

9. Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

10. W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

11. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
a) jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna sprzedawanego przedsiębiorstwa i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
b) wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
c) zna warunki przetargu i je akceptuje,
d) zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
e) zna treść opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
f) zna treść obowiązujących umów najmu (dostępne w biurze syndyka);
g) wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
h) posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
i) osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę;
j) nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

12. Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
a) składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 23 1090 1870 0000 0001 3471 0002 (Santander) wadium w wysokości 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100) do dnia 21 lipca 2020 roku;
b) wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
i) wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi w pkt 15,
ii) nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt 15.
c) pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują;

13. Posiedzenie w przedmiocie otwarcia ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2020 roku w gmachu Sądu w sali nr XXIV o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego - Komisarza i przybyłych oferentów;

14. Zastrzega się prawo do prowadzenia dalszego przetargu w formie przetargu ustnego na następujących zasadach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do udziału w przetargu, b) minimalna kwota postąpienia wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

15. W celu umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się pod numerem telefonu 603 327 052.

16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wybranej oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

17. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

18. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

19. Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

20. Kupujący przedsiębiorstwo nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

21. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;

22. Szczegółowy wykaz majątku oraz opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości dostępny jest w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. Wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji udziela syndyk pod nr tel. 500 700 763.


Telefon: 500 700 763

Podziel się

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia

 • Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Real estate - (lubelskie) - 02/04/2020 20 864 PLN

  WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI 1. Syndyk masy upadłości Norberta Mendyka sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty - udział w wysokości 1/20 części we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w woj. świ...

 • Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 11 670 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...

 • Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 768 000 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...